REGLEMENT START ACADEMY
editie 2019-2020

 

Start Academy is zowel een academie als een wedstrijd.

Je start met een subliem idee, dat je gaat valideren in de markt, en verder uitwerken. Doorheen het traject zal je hierbij worden geïnspireerd tijdens workshops en andere activiteiten, en zal je altijd terecht kunnen bij een coach en bij experts in verschillende domeinen.

Wil je ondernemen maar heb je geen idee? Ook dan kan je registreren, en daarbij in het keuzemenu volgende optie aanklikken: “Talent (ik ben op zoek naar een team”. Misschien vind je vervolgens een team met een leuk idee dat jouw expertise kan gebruiken. De deelnemende teams krijgen in dit geval inzage in je gegevens, en kunnen je contacteren indien ze een extra teamlid zoeken.

Aan het einde van een intensief traject, dat verderop in dit reglement wordt beschreven, vindt de grote finale plaats op 27 april 2020: een jury van professionals heeft dan het laatste woord.
 

1. Toelatingsvoorwaarden

Alle studenten ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of afgestudeerd in 2019, mogen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs©, op voorwaarde dat zij het huidig reglement in acht nemen. Bij registratie gaat men akkoord met het reglement.
 

2. Inschrijving

De deelname aan Start Academy for Young Entrepreneurs© is volledig gratis.

Dit impliceert desalniettemin het engagement ten opzichte van de organisatoren, teamgenoten, coaches en juryleden, om tijdens het traject alle stadia te doorlopen en aanwezig te zijn bij de geplande activiteiten. Die activiteiten staan open voor alle deelnemers t.e.m. de pitch voor een jury op 30 maart 2020. Op de activiteiten na die pitch (coachingsweekend en finale) worden enkel de zes geselecteerde finaleteams verwacht.

Er wordt overeengekomen dat de werkdruk geassocieerd met de deelname aan Start Academy for Young Entrepreneurs© tot aan de finale, om een idee te geven, neerkomt op een minimum van 5 werkdagen en de deelname aan de geplande avondactiviteiten.

Om je in te schrijven als deelnemer dien je te registreren via www.start-academy.be vóór 14 februari 2020. Registreren doe je hier.

Ook als je met een meerkoppig team deelneemt, is het belangrijk dat iedereen zich afzonderlijk inschrijft zodat we over alle persoonlijke contactgegevens van elke deelnemer beschikken en iedereen tijdig kunnen berichten van nieuws en activiteiten.
 

3. Toegelaten projecten

Start Academy for Young Entrepreneurs© staat open voor alle soorten nieuwe creatieve ideeën. De projecten kunnen dus gaan over:

 • commerciële ondernemingen of niet-winstgevende initiatieven op cultureel, sociaal of ander gebied;
 • dienstverleningen, productieve of bemiddelende activiteiten, hetzij voor de markt of voor een publieke doelgroep;
 • traditionele of nieuwe beroepsactiviteiten.

De organisator kan projecten tegenhouden indien deze niet stroken met de waarden van ethisch ondernemen.
 

4. Team

Om te kunnen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs© moet een team aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • bestaan uit minimum 1, maximum 6 deelnemers;
 • samengesteld zijn uit leden die zijn ingeschreven in een Vlaamse instelling van het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) voor het academiejaar 2019-2020 of afgestudeerd zijn in 2019;
 • liefst zo multidisciplinair mogelijk zijn;
 • ten laatste op 14 februari 2020 geregistreerd zijn op www.start-academy.be (extra teamleden kunnen later nog toegevoegd worden);
 • de verplichting aangaan de academie en de wedstrijd te volgen.
   

5. Kwalificaties van de ideeën

Alle teams die toegelaten worden tot de wedstrijd, kunnen alle stappen van het traject doorlopen tot 30 maart 2020. Op die datum zal elk team zijn idee (ondertussen gevalideerd in de markt, en verder uitgewerkt) pitchen voor een jury. De jury is steeds samengesteld uit partners, ondernemers en managers.

De pitch zal plaatshebben parallel in Gent en Leuven.

De jury krijgt vooraf inzage in het resultaat van drie tussentijdse inleveringsmomenten, waarbij jullie de status van uitwerking van jullie idee indienen, als volgt:

 1. Bij registratie, voor 14 februari 2020, zullen jullie het project waarmee jullie deelnemen kort beschrijven. Die projectbeschrijving zal te zien zijn op www.start-academy.be onder de hoofding "Teams".
 2. In te dienen voor 28 feb 2020: Het uitgewerkte businessmodel, op 1 A4, in de structuur van het “Lean Canvas Model”. Bijkomend kunnen jullie nog max 1 A4 additionele tekst indienen ter verduidelijking van dat model. (zie toelichting hierover bij punt 6 “Activiteiten en inhoudelijke invulling van het traject”)
 3. In te dienen voor 25 maart 2020: Het herwerkte businessmodel, op 1 A4, in de structuur van het “Lean Canvas Model”. Bijkomend kunnen jullie nog max 2 A4 additionele tekst indienen met volgende toelichting:
  - Wat is er veranderd t.o.v. vorige versie van het businessmodel, en waarom?
  - Hoe hebben jullie het businessmodel gevalideerd in de markt, en wat hebben jullie daaruit geleerd?
  - Welk stappenplan stellen jullie in het vooruitzicht om een minimum werkbaar product op de markt te brengen, en hoe gaan jullie dat valideren in de markt?

Voor bovenstaande inleveringsmomenten 2 en 3 gaan jullie de gevraagde documenten opladen op www.start-academy.be, in jullie persoonlijk dashboard, na login.

Voorafgaand aan de pitching sessie van 30 maart krijgt de jury de door jullie opgeladen documenten te lezen, zodat ze gerichte vragen kunnen voorbereiden. Die avond zal elk team voor de jury, in maximum 5 minuten zijn businessmodel voorstellen. Er wordt 3 minuten tijd voorzien voor vragen van de jury. De presentatie en eventueel bijhorend ondersteunend materiaal worden uiterlijk op 27 maart opgeladen op hetzelfde dashboard (of uitzonderlijk via WeTransfer - indien het document te zwaar is om op te laden - bezorgd aan Start Academy (start-academy@vlajo.org)).

De presentatie wordt steeds op een centrale HP laptop gedraaid - gelieve met powerpoint of prezi te werken (indien filmpjes of andere uitzonderingen, gelieve duidelijk aan te geven).

De jury zal na deze sessie 6 finalisten selecteren. Het aantal finalisten dat vanuit Gent en Leuven wordt afgevaardigd, wordt bepaald à rato van het aantal pitchende teams in beide steden.  De criteria waarop de jury zijn oordeel baseert zijn:

 • originaliteit;
 • grondigheid en samenhang van het businessmodel (Lean Canvas Model);
 • validatie van het idee in de markt;
 • aantoonbaar marktpotentieel;
 • toekomstvisie en concrete uitwerking van volgende stappen: ontwikkeling van een minimum werkbaar product, eerste stappen op de markt, verdere aanpassing en groei;
 • overtuigende presentatie.

--> De laureaten worden op 31 maart 2020, de dag na de pitch, bekend gemaakt via mail.

De 6 geselecteerde teams stoten door naar de grote finale. Zij gaan eveneens naar het coachingweekend op vrijdagavond 3 april en zaterdag 5 april in Leuven, waar ze klaargestoomd worden voor de finale van maandag 27 april 2020. Deelname aan Start Academy impliceert dat je als laureaat ook aanwezig bent op het finalistenseminarie!
 

6. Activiteiten en inhoudelijke invulling van het traject

Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd wordt verwacht op volgende avondactiviteiten:

 • 17/2 (avond), Kick Off Leuven, of
 • 20/2 (avond), Kick Off Gent.

We trekken de wedstrijd op gang tijdens deze eerste officiële avondactiviteit. Vanuit de overtuiging dat enkel de markt kan oordelen over de levensvatbaarheid van een business idee, leren we een manier om een businessmodel eenvoudig te structureren en voor te stellen (het Lean Canvas Model).  Bovendien krijg je mee hoe je dit businessmodel op de juiste manier kan aftoetsen in de markt, en hoe je op basis van deze marktbevindingen je businessmodel kan bijsturen. We willen immers het risico op het lanceren van een business met onvoldoende potentieel minimaliseren!

Jullie gaan dan gedurende enkele weken aan de slag: idee aftoetsen en bijsturen. We leggen de nadruk van deze wedstrijd bewust op het valideren van het idee in de markt, en het zo stap voor stap verder vorm geven, i.p.v. het uitschrijven van een lijvig businessplan.
We laten jullie hierbij echter niet aan jullie lot over. Jullie krijgen als team een coach die jullie kunnen contacteren in geval van vragen.

 • 26/3 (avond), Dating en debating (simultaan in Gent en Leuven)

Tijdens deze sessie kunnen jullie je coach ontmoeten voor een persoonlijk opvolgingsgesprek. Ook krijgen jullie extra toelichting over de financiële aspecten van jullie startup scenario, en worden jullie geïnspireerd voor de pitching sessie op 30/3.

 • 30/3 (avond), Pitching voor jury (simultaan in Gent en Leuven) (zie punt 5 hierboven)

Naast deze bijeenkomsten organiseren we ook een aantal webinars tijdens het Start Academy traject. Tijdstip en praktische richtlijnen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
 

7. Residentieel seminarie finalisten

Tijdens het coaching seminarie: elk geselecteerd team zal een individuele coach toegewezen krijgen. Zijn functie: het team helpen met de voorbereiding en uitwerking van het pitch deck, zijnde jullie eindproduct tijdens de grote finale. Elk team krijgt tijdens dit seminarie tevens de mogelijkheid om de presentatie van het pitch deck te oefenen, onder begeleiding. Elk finaleteam is VERPLICHT aanwezig op dit seminarie op vrijdagavond 3 april en zaterdag 4 april 2020. (Bij belet graag duidelijke vermelding van de reden)

 • 3/4 en 4/4, verplicht finalistenseminarie
   

8. Op weg naar de finale

Het in te leveren eindproduct is dus dubbel: enerzijds een pitch deck (een op zichtzelf begrijpbare presentatie van een 10-tal slides), en anderzijds een presentatie die zal worden gebracht op 27 april tijdens de finale.

Pitch deck (deadline 20/4) en presentatie met eventueel bijhorend ondersteunend materiaal (deadkube 22/4) worden opgeladen op het dashboard (of uizonderlijk via WeTransfer - indien het document te zwaar om op te laden - bezorgd aan Start Academy (start-academy@vlajo.org)) De jury kan ze dan op voorhand inkijken. De presentatie wordt steeds op een centrale HP laptop gedraaid - gelieve met powerpoint of prezi te werken. (indien filmpjes of andere uitzonderingen, gelieve duidelijk aan te geven).
 

9. Finale

 • 27/4 (avond), ceremoniële finale van de Start Academy for Young Entrepreneurs©!

De 6 weerhouden teams zullen hun pitch deck presenteren voor de jury. Na afloop van deze avond, zullen de teams, bij wijze van beloning, de prijzen ontvangen zoals voorgesteld in het volgende puntje “Overhandiging van de prijzen”
 

10. Overhandiging van de prijzen

Start Academy for Young Entrepreneurs© zal tijdens de Finale verschillende soorten prijzen overhandigen (Cash, consultancy en naturaprijzen). Het geheel van tijdens de Finale toegekende prijzen vertegenwoordigt een waarde van € 20 000.
 

11. Jury

De jury voor de finale van Start Academy for Young Entrepreneurs© zal als volgt worden samengesteld: projectpartners, managers, onderwijsbeleidvoerders en gerenommeerde ondernemers, CEO's.
 

12. Confidentialiteit

De jury’s, de coaches en de vormgevers van Start Academy for Young Entrepreneurs© zullen allen worden gehouden aan het beroepsgeheim. Houd er evenwel rekening mee dat de andere deelnemers en de toeschouwers bij de finale ook kennis zullen nemen van jullie idee. Indien gewenst, bescherm je idee/project voor je komt presenteren.
 

13. Begeleiding van de niet weerhouden deelnemers

Elk project van Start Academy for Young Entrepreneurs©, ook indien niet geselecteerd voor de finaleronde, zal kunnen genieten van de ondersteunende diensten – bij akkoord van deze - van een plaatselijke organisatie voor hulp bij het creëren van een onderneming.