Reglement Start Academy 2021-2022

 

Start Academy is zowel een ideeënwedstrijd als begeleidingstraject voor studenten hoger onderwijs 

Start Academy is een initiatief voor studenten hoger onderwijs met een ondernemingsidee. Doorheen Start Academy onderzoeken studenten - individueel of in groep - of er potentieel zit in hun ondernemingsidee. Doorheen het begeleidingstraject worden er workshops en webinars georganiseerd om de deelnemers op weg te helpen. Naast de workshops en webinars kunnen de studenten ook een persoonlijke coach selecteren en kunnen ze beroep doen op de hulp van experts uit verschillende domeinen. 

Het begeleidingstraject mondt uit in de ideeënwedstrijd. Tijdens de pitch o' clock pitchen de deelnemende teams hun uitgewerkt ondernemingsidee voor een professionele jury. De jury selecteert - op basis van vooraf gecommuniceerde criteria - de zes beste ideeën. Deze zes teams stromen door naar de grote finale van Start Academy en maken kans op het startkapitaal van €1.500! 

1. Toelatingsvoorwaarden

Alle studenten ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, of afgestudeerd in 2021, mogen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs©, op voorwaarde dat zij het wedstrijdreglement respecteren. Bij registratie gaat men akkoord met het reglement.
 

2. Inschrijving

De deelname aan Start Academy for Young Entrepreneurs© is volledig gratis.

Studenten die willen deelnemen aan Start Academy, moeten zich registeren op www.start-academy.be voor 18 februari 2022. Na 18 februari 2022 is, registreren niet langer mogelijk. Klik hier om de registratie in orde te brengen.  Neem je in team deel aan Start Academy? Dan is het belangrijk dat elk teamlid zich eerst individueel registreert. 

Na de individuele registratie, moet het project geregisteerd worden. Bij de registratie van het project, moet het project kort en bondig beschreven worden. Er moet ook een logo of een groepsfoto upgeload worden. Deze info zal zichtbaar zijn op de website van Start Academy.

Opgelet! De registratie is pas compleet wanneer zowel de individuele teamleden als het project geregistreerd zijn. Vergeet dus zeker niet om na de individuele registratie ook het project te registreren voor 18 februari 2022.
 

3. Toegelaten projecten

Start Academy for Young Entrepreneurs© staat open voor alle nieuwe, creatieve ideeën. De projecten kunnen dus gaan over:

 • commerciële ondernemingen of niet-winstgevende initiatieven op cultureel, sociaal of ander gebied;
 • dienstverleningen, productieve of bemiddelende activiteiten, hetzij voor de markt of voor een publieke doelgroep;
 • traditionele of nieuwe beroepsactiviteiten.

De organisator kan projecten tegenhouden indien deze niet stroken met de waarden van ethisch ondernemen.
 

4. Team

Om te kunnen deelnemen aan Start Academy for Young Entrepreneurs© moet een team aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het team bestaat uit minimum 1 en maximum 6 deelnemers.
 • De teamleden zijn ingeschreven aan een Vlaamse instelling voor het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) voor het academiejaar 2020-2021 of zijn afgestudeerd zijn in 2021.
 • De teamleden én het project zijn ten laatste op 18 februari 2022 geregistreerd op www.start-academy.be.
 • Het team engageert zich om het begleidinsgtraject en de ideeënwedstrijd te doorlopen.
   

5. Kwalificatie van de ideeën

Op 19 april 2022 en op 20 april 2022 vinden de pitchavonden (één in Gent en één in Leuven) plaats. Tijdens deze pitchavonden krijgt elk team vier minuten tijd om het uitgewerkt ondernemingsidee voor te stellen aan een Vlajo-jury. De Vlajo-jury selecteert op basis van de vooraf gecommuniceerde criteria maximaal 20 teams. Deze teams stromen door naar de pitch o' clock. 

Op 21 april 2022 vindt de pitch o' clock plaats in Brussel. Op die datum stellen de weerhouden teams hun uitgewerkt idee voor aan een professionele jury. De jury is samengesteld uit partners, ondernemers en managers. De jury krijgt op voorhand geen inzage in de ideeën. De juryleden beschikken wel over de mogelijkheid om de korte beschrijving van de ideeën op de website te bekijken. Tijdens de pitch o' clock krijgt elk team zes minuten tijd om het uitgewerkt ondernemingsidee aan de juryleden voor te stellen. Vervolgens krijgen de juryleden drie minuten tijd om vragen te stellen. Het is toegestaan om tijdens de pitch een presentatie of ander ondersteunend materiaal te gebruiken. De presentatie of het ander ondersteunend materiaal moeten op voorhand doorgestuurd worden. 

Na de pitch o' clock selecteert de jury de zes beste ondernemingsideeën. Bij de selectie van de zes beste ideeën houdt de jury rekening met de volgende criteria:

 • originaliteit;
 • grondigheid en samenhang van het businessmodel (Lean Canvas Model);
 • validatie van het idee in de markt;
 • aantoonbaar marktpotentieel;
 • toekomstvisie en concrete uitwerking van volgende stappen: ontwikkeling van een minimum werkbaar product, eerste stappen op de markt, verdere aanpassing en groei;
 • overtuigende presentatie.

De zes finalisten worden op 22 april 2022 - de dag na de pitch o' clock - bekend gemaakt via mail en via de sociale mediakanalen van Start Academy.

De zes geselecteerde teams stoten door naar de grote finale van Start Academy. Voor deze teams wordt er een bootcamp georganiseerd op zaterdag  23 april in Brussel. Doorheen dit bootcamp worden de finalisten klaargestoomd voor de finale die plaats vindt op dinsdagavond 10 mei 2022. Uiteraard zijn alle deelnemers welkom op de grote finale van Start Academy!

6. Activiteiten en inhoudelijke invulling van het traject

 • Kick-off Start Academy (21/02 Leuven - 22/02 Gent)

Het Start Academy-traject wordt op gang getrokken met een kick-off event! Het kick-off-event gaat zowel door in Leuven als in Gent, als deelnemer kies je zelf op welke locatie je het event wil volgen. Tijdens het kick-off-event wordt het Start Academy-traject toegelicht. Er wordt onder meer uitgelegd hoe je een coach kan selecteren en hoe je beroep kan doen op de hulp van experten. Vervolgens leer je - vanuit de overtuiging dat enkel de markt kan oordelen over de levensvatbaarheid van een business idee – een businessmodel op een eenvoudige wijze structureren en voorstellen. Na de theoretische toelichting ga je meteen aan de slag, hierbij word je begeleid door ervaren ondernemers. 

 • Webinars 

Na het kick-off-event, volgen er vier webinars. Doorheen de webinars leer je hoe je een effectieve marktbevraging opstelt, op welke manier je sociale media kan inzetten om je businessidee een boost te geven en hoe je werk maakt van het financiële plaatje van je ondernemingsidee. 

Jullie gaan dan gedurende enkele weken aan de slag met de input van het kick-off-event en de webinars. Concreet betekent dit dat je je idee aftoetst in de markt en dat je je idee telkens bijstuurt. Start Academy focust op het valideren van het idee in de markt om het zo stap voor stap verder vorm geven in plaats van het uitschrijven van een lijvig businessplan. Uiteraard laten we jullie niet aan jullie lot over! Elk team kan een coach selecteren, bij deze coach kan je terecht met je vragen. 

 • Dating & Debating (28/03 Leuven - 29/03 Gent)

Bij de uitwerking van je ondernemingsidee duiken er ongetwijfeld heel wat vragen op. Om je te helpen bij het beantwoorden van deze vragen, organiseren wij een Dating & Debating-sessie in Leuven en in Gent.  We starten deze sessie met een workshop pitchen. Vervolgens kan je te rade gaan bij experten uit verschillende domeinen (legal, businessplan, finance en marketing). Tussen de gesprekken met de experten door kan je de doorstartzone bezoeken, hier staan organisaties die je kunnen helpen met de doorstart van je ondernemingsidee.

 • Pitchavond (zowel in Gent als in Leuven) 

Tijdens deze sessie pitcht elk team zijn (ondertussen gevalideerd in de markt, en verder uitgewerkt) ondernemingsidee voor een Start Academy-jury. Deze jury selecteert op basis van vooraf vastgelegde criteria maximaal 20 teams. Deze teams stromen door naar de Pitch o' Clock. 

 • Pitch o' Clock (20/04) 

Tijdens deze sessie pitchen de weerhouden teams hun ondernemingsidee voor een professionele jury. De jury is samengesteld uit partners, ondernemers, managers en alumni. Op basis van de pitches selecteert de jury - op basis van vooraf gecommuniceerde criteria - de zes teams die doorstromen naar de grote finale. 
 

7. Bootcamp finalisten (23/04)

De zes geselecteerde finalisten komen op zaterdag 23 april 2022 samen voor een bootcampdag. Tijdens deze dag worden de finalisten klaargestoomd voor de finale, ze krijgen onder andere een sessie over het opstellen ven een pitch deck en ze krijgen een training met betrekking tot presentatietechnieken. Tot slot nemen ze hun financieel plan onder de loep samen met een expert. Deelname aan het bootcamp is verplicht voor de zes finalistenteams! 
 

8. Op weg naar de finale

De finalisten moeten twee eindproducten inleveren, namelijk een pitch deck en een presentatie. Een pitch deck is een op zichzelf staande presentatie van een tiental slides. De juryleden krijgen het pitch deck op voorhand doorgestuurd zodat ze zich kunnen voorbereiden. De presentatie zal gebruikt worden om tijdens de finale het ondernemingsidee voor te stellen aan de juryleden en het publiek. 

De deadline voor het inleveren van het pitch deck is 2 mei 2022 en de deadline van de presentatie is maandag 6 mei 2022 om 12u00. De documenten worden doorgestuurd naar julie.vanstraelen@vlajo.org. Indien de documenten te zwaar zijn, kan WeTransfer gebruikt worden om de documenten door te sturen.
 

9. Finale (10/05 in Antwerpen)

Op dinsdagavond 10 mei 2022 gaat de finale van Start Academy door! Tijdens de finale stellen de zes finalisten hun ondernemingsidee voor aan een professionele jury en aan het publiek.  De jury voor de finale van Start Academy for Young Entrepreneurs © zal als volgt worden samengesteld: projectpartners, managers, onderwijsbeleidvoerders en gerenommeerde ondernemers, CEO's. Na de voorstelling van de ondernemingsideeën, bepaalt de jury - op basis van vooraf gecommuniceerde criteria - welk team de winnaar van Start Academy wordt! De winnaar van Start Academy wordt pas bekend gemaakt tijdens de Vlajo Awards op zaterdag 14 mei 2022. 
 

10. Confidentialiteit

De jury’s, de coaches en de vormgevers van Start Academy for Young Entrepreneurs© zullen allen worden gehouden aan het beroepsgeheim. Houd er evenwel rekening mee dat de andere deelnemers en de toeschouwers bij de finale ook kennis zullen nemen van jullie idee. Indien gewenst, bescherm je idee/project voor je komt presenteren.
 

11. Begeleiding van de niet weerhouden deelnemers

Elk project van Start Academy for Young Entrepreneurs©, ook indien niet geselecteerd voor de finaleronde, zal kunnen genieten van de ondersteunende diensten – bij akkoord van deze - van een plaatselijke organisatie voor hulp bij het creëren van een onderneming.